เผยเทคนิค ตั้งชื่อแบรน์อย่างไร ให้โดนใจ รวย ปัง และ ผ่าน อย.

การตั้งชื่อผลิตภัณฑ์

 1. หลักการตามกฎเกณฑ์การตั้งชื่อผลิตภัณฑ์

 • ชื่ออาหาร ข้อความ รูป รูปภาพ รอยประดิษฐ์ เครื่องหมาย/ตรา หรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนต้องไม่พ้องเสียง พ้องรูป กับคาหรือข้อความที่สื่อถึงคุณประโยชน์ คุณภาพสรรพคุณอันเป็นการโอ้อวด หรือเป็นเท็จ หรือเกินจริง หรือหลอกลวงทาให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร
 • ไม่ส่งเสริมหรืออาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง ความแตกแยก หรือผลกระทบในเชิงลบทั้งทางตรงหรือทางอ้อมต่อสังคม วัฒนธรรม ศีลธรรม ประเพณี หรือพฤติกรรมที่เกี่ยวกับเพศ ภาษาและความรุนแรง
 • ไม่เป็นเท็จหรือหลอกลวงให้หลงเชื่อโดยไม่สมควร หรือไม่ทาให้เข้าใจผิดในสาระสาคัญ
 • ไม่ขัดกับวัฒนธรรมและศีลธรรมอันดีงามของไทยหรือส่อไปในทางทาลายคุณค่าของภาษาไทย
 • ไม่ทาให้เข้าใจว่ามีวัตถุอื่นใดผสมอยู่ โดยไม่มีวัตถุนั้นผสมอยู่หรือมีในปริมาณที่ไม่อาจแสดงสรรพคุณได้
 • ให้แสดงข้อความว่า ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เป็นส่วนหนึ่งของชื่ออาหาร หรือกากับชื่ออาหาร
 • ชื่ออาหารภาษาต่างประเทศและชื่ออาหารภาษาไทย ต้องมีความหมายสอดคล้องกัน มีข้อความต่อเนื่องกันในแนวนอน ขนาดตัวอักษรใกล้เคียงกัน อ่านได้ชัดเจน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ชื่ออาหาร
 1. ตัวอย่างการตั้งชื่อผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่ผ่านการพิจารณา

2.1 ชื่อที่ตั้งมาจะต้องไม่สื่อหรือเจาะจงถึงผลลัพธ์ที่ได้จากผลิตภัณฑ์ไดๆ ทั้งสิ้น หรือบ่งชี้คุณลักษณะพิเศษต่างๆ ก็ไม่ได้ เช่น Slim , White , loss , More , Hight , Good , Smooth , Pink , Best , Trim ฯลฯ

2.2 ชื่อที่เข้าข่ายเจาะจงถึงกลุ่มผู้บริโภค เช่น Son , Daughter , Young , Madam ฯลฯ ก็ไม่สามารถใช้เป็นชื่ออาหารได้

2.3 ชื่ออื่นๆ เจ้าหน้าที่ อย. จะหาคาแปลเพิ่มจาก Gloogle แปลภาษา เช่น “Bianco” เมื่อแปลเป็นภาษาไทยแล้วไม่มี

ความหมาย แต่ เมื่อแปลเป็น ภาษาอิตาลี จะมีความหมายว่า “White” นั้นก็แปลว่า “ขาว” นั้นเอง จึงไม่ผ่านการพิจารณา

2.4 คาที่สะกดแล้วไม่มีความหมายใดๆ แต่เมื่ออ่านแล้วพร้องเสียงหรือพร้องรูป ตรงกับคาอื่นๆที่ อย. ไม่อนุญาตให้ใช้ เช่น W.H.I.T.E = อ้างอิงจากชื่อย่อบุลคล แต่เมื่อเขียนแล้วพร้องรูป จึงไม่ผ่าน

Refeat = ไม่มีความหมายแต่ พร้องเสียงแยกออกเป็น 2 คาคือ Re=ย้อนกลับ , Feat=อ่านแล้วพ้องกับคาว่า Fit เมื่อรวมกันแล้ว เจ้าหน้าที่ อย. ตีความว่า “ย้อนกลับมาสมบูรณ์อีกครั้ง” จึงไม่ผ่าน

2.5 การเล่นคา เช่น Snowy แปลแล้วไม่มีความหมาย แต่ทาง อย. ตีความคาว่า Snow แปลว่า “หิมะ” ซึ่งจะสื่อถึงความขาวได้ จึงไม่ผ่าน

2.6 ชื่อที่สื่อถึง สรีระ , รูปร่าง , ผิวพรรณ , น้าหนัก , การลด , การตัดทอน , การเพิ่มขึ้น , เพศ ก็ไม่ผ่านเช่นกัน

 1. หลักการตั้งชื่อเพื่อให้ผ่านการพิจารณา มีดังนี้

3.1 ควรตั้งชื่อที่แปลโดย Dictionary แล้วไม่มีความหมาย ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่นๆ หรือคาทับศัพท์ที่พิจารณาแล้วไม่มีความหมาย จะมีโอกาสผ่านสูง เช่น TATINA , Mokonia , Valensia ฯลฯ

3.2 ชื่อที่แปลโดย Dictionary แล้วมีความหมาย ต้องไม่สื่อความหมายขัดตามกฎเกณณ์การตั้งที่กล่าวมาข้างต้น

3.3 ชื่อผลิตภัณฑ์ที่มาจากบุคคล ชื่อบริษัท หรือย่อมาจากชื่ออื่นๆ ต้องไม่สื่อความหมายขัดตามกฎเกณณ์การตั้งชื่อเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น

– Collagen B โดยอธิบายว่า “B” มาจากชื่อเล่นของลูกค้าผู้จัดจาหน่าย โดยต้องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนพร้อมเซ็นรับรองกากับว่า “ขอรับรองว่าชื่อ บี เป็นชื่อเล่นของข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว…………………………………………เอกสารนี้ใช่เพื่อยื่นขอ อย. ชื่อผลิตภัณฑ์ Collagen B เท่านั้น”

– ZEN Collagen โดยอธิบายคาว่า “Z” ย่อมาจากชื่อบริษัท ZEN Biotech Co.,Ltd. โดยต้องแนบสาเนาหนังสือรับรองบริษัท พร้อมเซ็นรับรอง

– KB โดยอธิบายคาว่า “KB” มาจากอักษรในภาษาอังกฤษ

 

คำที่ อย. ไม่อนุญาติในการสร้างแบรนด์

คำที่ อย. ไม่อนุญาติในการสร้างแบรนด์

เพิ่มเติม แนบท้ายประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์การโฆษณาอาหาร พ.ศ.2561

 

 1. คาที่ไม่อนุญาตในการโฆษณาคุณภาพ คุณประโยชน์หรือสรรพคุณของอาหาร เช่น

 • ศักดิ์สิทธิ์มหัศจรรย์ปาฏิหาริย์วิเศษ
 • เลิศที่สุด ดีเลิศ ชนะเลิศ ชั้นเลิศ เลิศเลอ ล้าเลิศ เลิศล้า
 • ยอด ยอดเยี่ยม ยอดไปเลย เยี่ยมยอด เยี่ยมไปเลย สุดยอด
 • ที่หนึ่ง หนึ่งเดียว ที่หนึ่งเลย
 • ที่สุด ดีที่สุด ดีเด็ด สูงสุด
 • เด็ดขาด หายห่วง หายขาด หมดกังวล
 • สุดเหวี่ยง
 • บริสุทธิ์
 • ไม่มีผลข้างเคียง ไร้ผลข้างเคียง
 1. ข้อความที่ไม่อนุญาตในการโฆษณาอาหาร รวมถึงการใช้ภาพที่สื่อให้เข้าใจได้ในความหมายเดียวกัน

2.1 ข้อความที่สื่อแสดงสรรพคุณอันทาให้เข้าใจว่าสามารถบาบัด บรรเทา รักษา ป้องกันโรค หรืออาการของโรค เช่น

  • ลดโคเลสเตอรอล ลดความดันโลหิต ลดไขมันในเส้นเลือด ลดระดับน้ำตาลในเลือด
  • ป้องกันโรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน หลอดเลือดแข็งตัว ภูมิแพ้ หอบหืด
  • บรรเทาอาการปวดหัว ไมเกรน อาการชา บวมและเส้นเลือดขอด
  • แก้ปัญหาปวดประจาเดือน ประจาเดือนมาไม่ปกติ
  • ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย
  • ช่วยดับกลิ่นตัว กลิ่นปาก
  • เพิ่มความจา แก้อาการหลงลืม

2.2 ข้อความที่สื่อแสดงให้เข้าใจว่ามีผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของร่างกาย หน้าที่อวัยวะ หรือระบบการทางานของร่างกาย เช่น

  • ปรับสมดุลให้ร่างกาย ฟื้นฟูร่างกายหรืออวัยวะ
  • เพิ่มน้ำนม กระตุ้นน้ำนม
  • เพิ่มการไหลเวียนของเลือด
  • บารุงสมอง บารุงประสาทหรือบารุงอวัยวะของร่างกาย
  • เสริมสร้างหรือกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันร่างกาย เพิ่มภูมิคุ้มกัน เพิ่มภูมิต้านทาน
  • Detox/ ล้างสารพิษ

2.3 ข้อความที่สื่อแสดงให้เข้าใจว่ามีสรรพคุณบารุงกาม บารุงเพศ หรือเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ เช่น

  • ช่วยบารุงและเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศ
  • เพิ่มสมรรถภาพท่านชาย/ หญิง
  • อาหารเสริมสาหรับชาย/ หญิง
  • เพิ่มขนาดอวัยวะเพศ
  • เพิ่มขนาดหน้าอก อัพไซส์
  • กระชับช่องคลอด

2.4 ข้อความที่สื่อแสดงให้เข้าใจว่ามีสรรพคุณเพื่อบารุงผิวพรรณและความสวยงาม เช่น

  • ลดริ้วรอยเหี่ยวย่น ลดสิว ฝ้า กระ จุดด่างดา
  • ขาวใสเด้ง เปล่งปลั่ง
  • กระชับรูขุมขน/ ฟื้นฟูผิว
  • ลดริ้วรอย/ ลดความมันบนใบหน้า
  • ชะลอความแก่
  • ผิวกระจ่างใส
  • แก้ผมร่วง
  • กันแดด ท้าแดด

2.5 ข้อความที่สื่อแสดงให้เข้าใจว่ามีสรรพคุณในการลดน้ำหนัก ลดความอ้วนหรือข้อความอื่นใดในทานองเดียวกัน เช่น

  • ลดความอ้วน
  • ช่วยให้ระบายท้อง
  • สลายไขมันที่สะสมในร่างกาย ดักจับไขมัน
  • ลดน้ำหนัก
  • Block/ Burn/ Build /Break
  • การใช้ภาพสายวัด/ เครื่องชั่งน้ำหนัก/ กางเกง Over Size
  • ภาพ Before/ After
  • Weight Loss
  • เพรียว สลิม Slim Slen
  • ไม่โยโย่
  • กระชับสัดส่วน
  • หุ่นดี
  • ผอม
  • ลดยาก/ ดื้อยา/ ลดความอยากอาหาร